تاون هال(TOWN HALL)شما لول چند است؟
(8.564%) 809
3 تا 5
(7.505%) 709
6
(17.67%) 1670
7
(27.80%) 2626
8
(23.18%) 2190
9
(9.316%) 880
10
(5.949%) 562
11

تعداد شرکت کنندگان : 9446